Homosexualitatea și creștinismul

de Larry Houston

Ce înseamnă să fii creştin?

Înseamnă să fii într-o relaţie cu Persoana lui Isus Cristos. Nu înseamnă ceea ce facem (rugăciunea, citirea Bibliei, mersul la biserică) sau lucrurile pe care nu le facem (crimă, furt, minciună), nu înseamnă unde mergem (biserica din care facem parte), ci pe cine cunoaştem (Isus Cristos). Nu are legătură cu lucrurile pe care le facem sau nu le facem, ci are legătură cu Cel pe care Îl cunoaştem. Martin Luther spunea că înseamnă să fii „un mic Cristos”.

Care sunt lucrurile care dăunează sau ne împiedică să avem o relaţie cu Isus sau cu semenii noştri?
 • Păcatul (Păcatele) • Păcat: nu am nevoie de ceva, ci de Cineva • Cele 10 porunci

Evrei 11:25 „… decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului.” (Şi adesea această clipă este foarte scurtă, deoarece păcatul înrobeşte repede şi prinde omul în cursă.)

Romani 6:16 „Nu ştiţi că, dacă vă daţi robi cuiva, ca să-l ascultaţi, sunteţi robii aceluia de care ascultaţi, fie că este vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire?” (Din acest motiv, vreau să vorbim despre înlocuire, vindecare şi schimbare.)

Despre avertismente şi pregătirea inimii: Cuvintele lui Isus din Matei 7:1-5 (Scoate întâi bârna din ochiul tău.)

Ispita

Ispita nu este păcat.

 • Următorul citat, folosit de mulţi, inclusiv de teologul german Martin Luther, l-am găsit a-mi fi de mare ajutor în depăşirea homosexualităţii. S-ar putea să nu fie chiar exact, dar conţine ideea principală.

Nu poţi opri păsările să zboare deasupra capului tău, dar le poţi opri să-şi facă cuib în părul tău.

 • Ispita poate fi un gând care-ţi trece întâmplător prin minte; păcatul este când stărui asupra gândului, permiţându-i să crească şi să rodească, el transformându-se în vise şi fantezii.
 • Ispita este prima privire pe care o arunci cu ochii; păcatul este când întorci capul ca să mai priveşte o dată, ca să te holbezi.
 • Ispita poate fi dorinţă şi foame de relaţie şi intimitate; păcatul este când foloseşti un act sexual nelegitim pentru a-ţi umple golul şi a-ţi împlini nevoia legitimă de relaţionare şi intimitate.

Iacov 1:13-15 „Nimeni, când este ispitit, să nu zică: «Sunt ispitit de Dumnezeu.» Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău şi El Însuşi nu ispiteşte pe nimeni. Ci fiecare este ispitit, când este atras de pofta lui însuşi şi momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naştere păcatului; şi păcatul, odată făptuit, aduce moartea.”

1 Corinteni 10:13 „Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.”

Iacov 1:12 „Ferice de cel ce rabdă ispita. Căci, după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieţii pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc.”

2 Petru 2:9 „Domnul ştie să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici şi să păstreze pe cei nelegiuiţi, ca să fie pedepsiţi în ziua judecăţii.”

Cuvântul Domnului/Sfânta Scriptură
 • Vederea în perspectivă • Lasă porţiunile mai clare să le interpreteze pe cele mai puţin clare. • Principii care conduc şi îndrumă. • Cuvântul lui Dumnezeu ca:
 • • o carte de reguli: nu doar „poţi” sau „nu poţi”, ci mai degrabă principii de urmat;
 • • o foaie de parcurs: oferă instrucţiuni pentru a te călăuzi şi ghida în viaţă;
 • • un manual de reparaţii: pentru a repara şi repune în funcţiune viaţa noastră.
Îndreptăţirea şi sfinţirea
 • Îndreptăţirea este o declaraţie judiciară a lui Dumnezeu, potrivit căreia cineva este neprihănit. Sfinţirea este procesul prin care cineva se aseamănă tot mai mult cu Cristos. Îndreptăţirea este în întregime numai de la Dumnezeu, ca rezultat al vieţii lui Isus, al morţii şi învierii Lui. Suntem implicaţi în sfinţirea noastră prin credinţă, fiind transformaţi în asemănarea cu Isus Cristos.
 • Punctul culminant în istoria omenirii a fost viaţa lui Isus Cristos, naşterea, moartea şi învierea Lui.
 • Poziţia/Experienţa

Cei care Îl au pe Isus Cristos ca Domn şi Mântuitor au fost îndreptăţiţi în relaţia cu Dumnezeu. Dar în zilele noastre, „experimental” ne dăm seama că nu simţim şi nu reflectăm în viaţa noastră poziţia lui Isus Cristos în relaţia noastră cu Dumnezeu.

 • Deja/ Nu încă

George Eldon Ladd explica Împărăţia lui Dumnezeu în această lume prin cuvintele „deja/nu încă”. La prima venire a lui Isus Cristos, Împărăţia lui Dumnezeu a venit deja în lume. Însă abia la a doua venire a lui Isus Cristos lumea va avea parte din plin de Împărăţia lui Dumnezeu.

Vreau să aplicăm cele două idei, „poziţie/experienţă” şi „deja/nu încă” la problema homosexualităţii. În timp ce o facem, este necesar să ne amintim că ispita nu este păcat.

Vindecare/Schimbare

Sfintele Scripturi descriu foarte clar şi exemplifică vindecări fizice. Dar cum stă treaba când este vorba de vindecarea amintirilor sau sentimentelor? De asemenea, Sfintele Scripturi vorbesc foarte clar despre schimbările de activitate şi comportament ale oamenilor.

Aplicaţie

Cântecul următor aparţine lui Mercy Records. (Vineyard Christian Fellowship)

Salvatorul de Randy şi Terry Butler

Salvează-mă, măreţul meu Salvator!/Eliberează-mi inima de lucrurile care mă înlănţuie,/Dă-mi o inimă curată/Şi o minte pură,/Salvează-mă, Salvatorule!

Salvează-mă, măreţul meu Salvator!/Eliberează-mi inima de lucrurile care mă înlănţuie,/Ia-l de la mine pe vrăjmaş/Şi toată amintirea lui,/Salvează-mă, Salvatorule!

 • Inima

Ezechiel 11:19-20 „Le voi da o altă inimă şi voi pune un duh nou în voi. Voi lua din trupul lor inima de piatră şi le voi da o inimă de carne, ca să urmeze poruncile Mele, să păzească şi să împlinească legile Mele; şi ei vor fi poporul Meu.”

Psalmul 51

1 Samuel 16:7 „Şi Domnul a zis lui Samuel: „Nu te uita la înfăţişarea şi înălţimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu Se uită la ce se uită omul; omul se uită la ceea ce izbeşte ochii, dar Domnul Se uită la inimă.”

Matei 6:24 „Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt; sau va ţine la unul şi va nesocoti pe celălalt; nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona.”

 • Mintea

Efeseni 4:20-24 „Dar voi n-aţi învăţat aşa pe Cristos; dacă, cel puţin, L-aţi ascultat şi dacă, potrivit adevărului care este în Isus, aţi fost învăţaţi: cu privire la felul vostru de viaţă din trecut, să vă dezbrăcaţi de omul cel vechi care se strică după poftele înşelătoare; şi să vă înnoiţi în duhul minţii voastre; şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe care o dă adevărul.”

Romani 12:1-2 „Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.”

Coloseni 3:1-3 „Dacă deci aţi înviat împreună cu Cristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Cristos şade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi aţi murit şi viaţa voastră este ascunsă cu Cristos în Dumnezeu.”

Filipeni 4:5-9 „Blândeţea voastră să fie cunoscută de toţi oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Cristos Isus. Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească. Ce aţi învăţat, ce aţi primit şi auzit de la mine şi ce aţi văzut în mine, faceţi. Şi Dumnezeul păcii va fi cu voi.”

1 Petru 13-16 „De aceea, încingeţi-vă coapsele minţii voastre, fiţi treji şi puneţi-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Isus Cristos. Ca nişte copii ascultători, nu vă lăsaţi târâţi în poftele pe care le aveaţi altădată, când eraţi în neştiinţă. Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea voastră. Căci este scris: «Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt.»”

2 Corinteni 10:3-6 „Măcar că trăim în firea pământească, totuşi nu ne luptăm călăuziţi de firea pământească, căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământeşti, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime care se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu; şi orice gând îl facem rob ascultării de Cristos; Îndată ce se va săvârşi ascultarea aceasta din partea voastră, suntem gata să pedepsim orice neascultare.”

 • Duşmanul (diavolul sau Satan)

2 Corinteni 11:14 „Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină.”

Apocalipsa 12:9 „Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit diavolul şi Satana, acela care înşală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui.”

Matei 4:1 „Atunci Isus a fost dus de Duhul în pustiu, ca să fie ispitit de diavolul.”

Efeseni 4:26-27 „Mâniaţi-vă, şi nu păcătuiţi. Să n-apună soarele peste mânia voastră şi să nu daţi prilej diavolului.”

1 Ioan 2:15-16 „Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi lăudăroşia vieţii nu este de la Tatăl, ci din lume.”

Iacov 4:7-10 „Supuneţi-vă, dar, lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului şi el va fugi de la voi. Apropiaţi-vă de Dumnezeu şi El Se va apropia de voi. Curăţaţi-vă mâinile, păcătoşilor; curăţaţi-vă inima, oameni cu inima împărţită! Simţiţi-vă ticăloşia; tânguiţi-vă şi plângeţi! Râsul vostru să se prefacă în tânguire, şi bucuria voastră în întristare: smeriţi-vă înaintea Domnului şi El vă va înălţa.”

1 Petru 5:8 „Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită.”

Înainte de a răspunde întrebărilor care urmează, vizitează www.banap.net şi citeşte prima pagină. Acolo am scris despre problema homosexualităţii mele şi vei găsi lucruri importante, care mi-au fost de mare ajutor în depăşirea homosexualităţii. În plus, sunt şi declaraţii ale unora care s-au identificat ca fiind homosexuali. Ei au scris fiindcă au conştientizat că oamenii nu se nasc homosexuali. Prin urmare, homosexualitatea nu este cine eşti, ci ce faci.

De asemenea, înainte de a continua să răspunzi la întrebări, gândeşte-te la conceptele de „schimbare” şi „vindecare”, des auzite în discuţiile despre ieşirea din robia homosexualităţii. Homosexualitatea, ca multe alte lucruri, este o problemă de relaţionare. Vreau să vorbim despre „înlocuirea” lucrurilor nocive şi nesănătoase cu lucruri folositoare şi sănătoase. Căci în „înlocuire” vom găsi „schimbarea” şi „vindecarea”. Obiectivul nostru nu sunt ţelurile, ci rezultatele „înlocuirii”. Ceea ce este nevoie să „înlocuim” nu sunt doar lucrurile pe care le facem sau nu le facem, ci şi ceea ce credem sau modul în care ne percepem.

Doresc să menţionez câteva lucruri pe care le-am găsit a fi foarte benefice în lupta mea cu homosexualitatea. Deşi poate nu vei fi de acord cu următoarele comentarii, deschide-ţi inima şi gândeşte-te la ele, dar şi roagă-te.

Accentuez, în viaţa mea, importanţa acceptării responsabilităţii nu doar pentru acţiunile mele, dar şi pentru lucrurile în care cred. A fost foarte dificil pentru mine să încep să cred că nu sunt „homosexual”, din cauză că permiteam ca sentimentele şi emoţiile să mă influenţeze puternic. Am avut dificultăţi cu conceptele de „vindecare” şi „schimbare”, deoarece credeam că ceva „din afară” trebuia să intervină pentru a-mi învinge homosexualitatea şi pentru a face o diferenţă. Ceea ce m-a făcut să fiu cumva pasiv în lupta cu homosexualitatea. Şi mi-a permis să pun povara pe acest „din afară” pentru eşecul meu în depăşirea homosexualităţii. Dar de când am înţeles ideea de „înlocuire”, am început să realizez că trebuie să am un rol activ. Şi, mai important, am avut un control mai mare asupra problemei pe măsură ce am devenit mult mai responsabil şi, implicit, am slăbit puterea slăbiciunii şi stricăciunii care îmi conduseseră viaţa. Rezultatul final al schimbării sistemului meu de gândire a fost un optimism puternic şi speranţa că voi avea succes în învingerea homosexualităţii.

Deci, când te gândeşti la homosexualitate şi vindecare, cum răspunzi la următoarele întrebări:

1) Cine este vindecătorul?

2) Ce este vindecat?

3) Cum se vindecă cineva?

4) Ce înseamnă vindecarea amintirilor şi sentimentelor?

Înţelegerea şi depăşirea problemei

Sunt multe situaţii care îl pot conduce pe un om la homosexualitate. La fel, este posibil să existe numeroase modalităţi prin care se poate învinge homosexualitatea. Homosexualitatea înseamnă ce faci, nu cine eşti. În primul caz, lucrurile sunt mai clare. De fapt, primul caz e cel adevărat. Dacă nu mă crezi, citeşte ce scriu susţinătorii homosexualităţii şi cei care se identifică drept homosexuali.

Pentru a răspunde la aceste întrebări, sunt trei aspecte la care trebuie să te gândeşti.

1) Comportamentul propriu-zis, lucrurile pe care le fac.

2) Modul în care gândesc, care include percepţiile mele.

3) Sentimentele şi emoţiile mele.

 • Înţelegerea

1) Unde sunt acum?

2) Cum am ajuns aici?

3) Unde vreau să ajung?

 • Depăşirea

1) Pot, oare? Da.

2) Ar trebui? Nu, dar…

3) Chiar vreau asta?

[Larry Houston, Homosexuality and Christianity. Copyright © 2005 Larry Houston. Tradus şi publicat cu permisiune. Articolul în limba engleză a fost publicat pe site-ul www.banap.net. Larry poate fi contactat la adresa de e-mail: lhou4357@yahoo.com.]

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *